Actie voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN PILOT XENON FACEBOOK ACTIE
 

Algemeen

 • – Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door de Pilot Xenon georganiseerde Facebook actie;
 • – Deze actie is geïnitieerd door Votrade International B.V (verder te noemen: Pilot Xenon) gevestigd aan De Run 4421, 5503 LS Veldhoven;
 • – De actie loopt op de officiele Facebookpagina van Pilot Xenon van 1 september tot en met 1 oktober 2014 (verder te noemen: actieperiode);
 • – Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • – Alle werknemers van Votrade International B.V. en andere personen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten;
 • – Pilot Xenon behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op Pilotxenon.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging;
 • – Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer voldaan heeft aan alle eisen van de actie én akkoord is gegaan met het Pilot Xenon privacybeleid zoals deze is te vinden op www.Pilotxenon.nl;
 • – Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing zijn naast deze actievoorwaarden.
 • – Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan dat zij na afloop van de actieperiode als winnaar op www.Facebook.com/pilotxenon bekend mag worden gemaakt en via een persoonlijk Facebookbericht door Pilot Xenon Nederland mag worden benaderd.
 • – Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.


Prijs

 • – Onder de deelnemers van deze actie wordt aan het einde van de actieperiode één Pilot Xenon Digital Line xenon set verloot. Deze xenon set kan alleen ingewisseld worden voor een Digital Line set, en deze dient uit voorraad leverbaar te zijn. De bon dient binnen 2 weken na 1 oktober 2014 besteed te worden in de pilotxenon.nl.
 • – De Pilot Xenon Digital line set dient persoonlijk in ontvangst genomen te worden, binnen 3 weken na 1 oktober 2014;
 • – De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld of een ander product dan een Digtal Line set uit het assortiment van de Pilot Xenon;
 • – Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Deelname

 • – Deelname aan de actie is gratis;
 • – Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer de Facebook pagina van Pilot Xenon ‘geliked’ heeft;
 • – De deelnemer dient akkoord te zijn met het privacybeleid van Pilot Xenon;
 • – Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar feitelijke woon- en verblijfplaats in Nederland heeft en 16 jaar of ouder is.
 •  – Alle werknemers van Pilot Xenon en andere personen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken, zijn van deelname uitgesloten;
 • – Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname;
 • – Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden en met alle beslissingen die Pilot Xenon ter zake van deze actie neemt.

 

 


Te verrichten prestatie en bepaling winnaar

 • – Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer aan alle volgende voorwaarden te voldoen:
  • – Hij/zij moet de officiele Facebook pagina van Pilot Xenon ‘liken’
  • – Hij/zij moet akkoord zijn gegaan met het Pilot Xenon privacybeleid;
  • – Hij/zij moet akkoord zijn gegaan met de actievoorwaarden;
  • – Hij/zij moet zijn/ haar feitelijke woon-verblijfplaats in Nederland hebben, minimaal 16 jaar oud zijn
  • – Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op de prijs.
  • – Op 1 oktober wordt de prijswinnaar bekend gemaakt via de Facebookspagina van Pilot Xenon. De winnaar dient binnen 5 werkdagen te reageren door te emailen naar design@votrade.nl of een persoonlijk bericht te sturen naar de Facebookpagina van Pilot Xenon. Indien hij/zij niet binnen 5 werkdagen heeft gereageerd, vervalt automatisch de aanspraak op de prijs.


Uitsluitingen

 • – Deelnemers die, wanneer hen wordt verzocht om informatie, onjuiste gegevens over zichzelf opgeven worden uitgesloten van deelname;
 • – Pilot Xenon behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden of enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld;
 •  – Pilot Xenon behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt;
 •  – Pilot Xenon is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing;
 • – Pilot Xenon besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en het beheer van haar website en de Facebook-fanpage. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten of andere door Pilot Xenon openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan Pilot Xenon worden tegengeworpen noch enige verplichting aan Pilot Xenon doen ontstaan. Pilot Xenon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van gegevens;
 • – Pilot Xenon is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of Facebookpagina of links naar de websites van derden;
 • – Pilot Xenon is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs;
 •  – Pilot Xenon, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Pilot Xenon betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel inwelke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.


Intellectueel eigendom:

 • – De deelnemer doet, met het plaatsen van een opmerking en/of foto op de Facebooksite van Pilot Xenon, afstand van de bij hem rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de breedste zin van het woord ten aanzien van de inzending. Dit geldt ook voor eventuele afbeelding van andere personen op de ingezonden foto buiten de deelnemer zelf;
 • – De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan.


Hoe behandelen wij uw gegevens:

Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Pilot Xenon van toepassing zoals weergegeven op www.pilotxenon.nl, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.


Toepasselijk recht en geschillen:

 • – Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • – Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven

Opgemaakt te Veldhoven, 11 september 2014

Welke fitting heb ik nodig?

Fittingzoeker